Kirkeligt samarbejde i Gl. Hals Kommune - hisorisk rids

(Nedenstående er et indlæg til Aalborg Stiftsbog 2016)

Da jeg som 27-årig efteråret 1976 søgte embede, søgte jeg bevidst embedet som residerende kapellan i V. og Ø. Hassing pastorat, fordi der var en erfaren kollega at støtte sig til, som kunne hjælpe mig i gang som præst. Der var sammenhæng i det kirkelige arbejde i det store 3-sogns landpastoratet, hvor FDF, KFUM&K og Indre Mission arbejdede på tværs af sognegrænserne.

Gandrup Centralskole havde i V. og Ø. Hassing kommune fungeret som samlende overbygning for landkommunens skolevæsen. En ny skole i V. Hassing og byudviklingen gjorde det naturligt i 1983 at dele pastorat i to- Vester Hassing sogn og Øster Hassing – Gåser pastorat, hvor jeg blev sognepræst.

Ud over normal afløsning ved ferier, friweekends m.v. var der ikke meget samarbejde præsterne imellem i den gamle Hals kommune. Dog skrev vi  på skift den ugentlig klumme til Hals Avis (siden midt 1980-erne).  

Kommunalreformen skubber på udviklingen

De fleste forandringer i kirken sker p.gr.a. ændringer i det omliggende samfund. Ved kommunalreformen januar 2007 blev Hals kommune en del af Aalborg storkommune – og blev ’udkantsområde’. Det satte skub i udviklingen. Alle gode kræfter måtte finde sammen for at styrke sammenhængskraften i lokalområdet, også i folkekirkelig sammenhæng.

Fælles ’kirkeblad’

Samarbejdet tog fart, da de 6 sogne sommeren 2009 gik sammen om en fælles ugentlig kirkeside i Hals Avis som erstatning for 4 lokale kirkeblade. Det har siden udviklet sig til 2 hele kirke-sider ugentlig i Hals Avis og er formaliseret gennem en vedtægt.

Organistsamarbejdet

Parallelt hermed opstod ønsket om et mere fleksibelt samarbejde mellem de 4 organister i området. Et sådant samarbejde kræver bl.a. koordinering af gudstjenestetiderne i de 6 kirker (hvor der normalt er gudstjenester i 5 af kirkerne). Biskoppen gav tilladelse til at ændre gudstjenestetiderne til kl. 9.30 og 11.00 – det gør det muligt for 2 organister kan ’klare’ tjenesterne en normal søn- / helligdag, (tjenesterne ligger forskudt med 4 tjenester formiddag og en 5. tjeneste eftermiddag/ - aften). De ’store’ gudstjenestedage (jul, påske, pinse, konfirmation, Allehelgen, høstgudstjeneste m.fl.) spiller organisten i ’egen’ kirke.

Fælles elektronisk kalender

Til at administrere samarbejdet vedr. gudstjenester og kirkelige handlinger anskaffede de 5 menighedsråd efteråret 2012 et elektronisk kalendersystem (Brandsoft), som betjenes af præster (og kordegn, der er fælles for Hals og V. Hassing).

Præstesamarbejdet

Organist-samarbejdet påvirker gudstjenesteplanlægningen. I en forsøgsperiode har vi planlagt gudstjenesterne sådant, at 2 præster en ’normal’ søn- / helligdag deler de 5 gudstjenester i Gl. Hals Kommune. Der rokkes ikke ved at præsterne stadig er sognepræst i ’eget’ sogn. Vi har hver især de kirkelige handlinger og de ’store’ kirkedage i eget sogn. Biskoppen har pr. 1. juli 2016 gjort forsøgsordningen permanent. Den giver den enkelte præst nogle prædikenfrie søndage og frisætter tid, som bruges i embedet i andre sammenhænge, bl.a. samarbejde omkring konfirmandundervisningen.

Driftsfællesskab mellem 4 kirkegårde

Økonomien har spillet en væsentlig rolle i kirkegårdssamarbejdet mellem de 4 sogne: Vester Hassing, Øster Hassing, Gåser og Hals (Ulsted og Hou kirkegårde er ikke med). De tre menighedsråd har underskrevet en vedtægt for samarbejde om fælles kirkegårdsdrift, gældende fra 1. april 2013. Det overordnede formål for samarbejdet er: 1) At rationalisere kirkegårdsdriften for at få en tilfredsstillende vedligeholdelse af både gravsteder og kirkegårdsarealer med de økonomiske midler, der er til rådighed og 2) at reducere de nuværende underskud ved kirkegårdsdriften.

Samarbejde er kommet for at blive.

Og jeg ser det i præstesammenhæng som en både god og nødvendig udvikling at samarbejdet mere og mere udvikler præstekolleger som team, samtidig med at vi bevarer vor identitet som sognepræst i ’vort’ lokale sogn.

Bl.a. håber jeg, at præstesamarbejdet i fremtiden vil gøre det mere attraktivt for unge præster at søge et ledigt embede i området.

Jens Jacob Jensen


Præstesamarbejde i gl. Hals kommune.

Som sognepræst er man tæt på ’sit’ sogn og forpligtet på at være præst for alle i sognet. Sådan vil det fortsat være. Men i gl. Hals kommune indgår præsterne i et tættere samarbejde for at hjælpe hinanden, så man ud over at have sin egen præst også kommer lidt tættere på nabo-præsterne.

I 1½ år har der kørt en forsøgsordning, hvor gudstjenesteplanen i området er tilrettelagt sådant, at præsterne (de fleste søndage) afløser for hinanden, så kun 2 præster holder gudstjeneste i de 5 kirker, der er gudstjeneste. Forsøget er nu (18/5-2016) godkendt og gjort permanent af biskop Henning Toft Bro.

(Der er 6 kirker med i samarbejdet - men i Ø. Hassing-Gåser er der normalt kun én gudstjeneste skiftevis i en af kirkerne) 

Aftalen gælder præsterne i Hals-Hou, Ulsted, V. Hassing og Ø. Hassing-Gåser.

Ordningen betyder, at præsterne kommer lidt tiere på besøg i nabokirkerne end de ellers ville gøre ved afløsning under ferier og friweekends.

Særlige gudstjenester og de store højtider vil det fortsat være den lokale præst, der har tjenesten, bl.a. adventssøndag, jul, påske, pinse, allehelgen, konfirmation, BUSK - ligesom børne- og familiegudstjenester og andre særlige tjenester vil blive varetaget af sognets præst.

Ordningen betyder, at præsterne giver hinanden nogle få ekstra 'prædikenfrie søndage', og frigør dermed ’præstetid’. Præsterne er meget bevidste om at tiden bruges på andre måder i embedet. Den frigjorte tid er en lettelse – fordi der for præsten (som i mange andre jobs) er kommet en del flere opgaver til, som skal løses. Bl.a. bliver der bedre tid til at udvikle præste(sam)arbejdet i en tid med store forandringer – både lokalt i sognet og i samarbejdet over sognegrænser.  


 

 

Samarbejder i Gl. Hals Kommune

i Gl. Hals Kommune - eller som det hedder i 'kirkesproget': Den østlige del af Aalborg Nordre provsti - har der de senere år udviklet sig flere måder at samarbejde på - på kryds og tværs.

Ovennævnte præstesamarbejde bygger på et 'Organistsamarbejde' mellem samtlige menighedsråd

Ligeledes er der samarbejde mellem menighedsrådene i Gl. Hals kommune om en dobbelt kirkeside i Hals Avis

Og der er etableret et driftsfællesskab mellem 4 af vore kirkegårde: V. Hassing, Ø. Hassing, Gåser og Hals.

Se nærmere om disse samarbejder

Bibelselskabet

På hjemmesiden ligger bl.a. Bibelen Online med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

www.Bibelselskabet.dk